Algemene Verkoopsvoorwarden

1. Aanvaarding van de bestellingen

De bestellingen worden geplaatst overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt op de bestelbon, aanvaardt de koper dat alleen de hieronder bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op de handelsrelaties tussen de partijen, met uitsluiting van zijn eigen verkoopsvoorwaarden. Alle bestellingen, wijzigingen en aanvullingen, iedere afwijking van de verkoopsvoorwaarden alsook iedere verbintenis aangegaan door onze vertegenwoordigers of commercieel afgevaardigden moeten voorzien zijn van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van onze zijde om op geldige wijze tegen ons ingeroepen te kunnen worden.

2. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn uitsluitend richttermijnen en vormen geen absolute verplichting. Behalve wanneer dit anders bepaald wordt kan de koper in geen geval het niet naleven van de vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of een ontbinding van de verkoop te eisen. In geval van gedeeltelijke of volledige niet-betaling van facturen voor vroegere bestellingen wordt onze verplichting om te leveren opgeschort totdat de genoemde facturen volledig betaald zijn - onverminderd ons recht een bijzondere waarborg te vragen vooraleer te leveren.

3. Levering - Ontvangst - Risico's

Iedere klacht over de handelswaar waarop de factuur betrekking heeft, moet per aangetekend schrijven met de post verstuurd worden binnen acht dagen na de factureringsdatum. Zoniet wordt ervan uitgegaan dat de handelswaar zonder voorbehoud goedgekeurd werd en kunnen de uitgeschreven facturen niet meer betwist worden. Iedere terugzending van handelswaar moet eerst door ons goedgekeurd worden en dient te gebeuren binnen dezelfde termijn en portvrij. De handelswaren reizen zowel heen- als terug op risico van de koper, zelfs in geval van franco verzending of verzending op onze kosten. De veranderingen in een bestelling zijn voor rekening van de koper als de uitvoering van de order reeds gebeurd is.

4. Prijzen en tarieven

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend en onze prijzen betreffen richtprijzen. Behalve wanneer dit anders bepaald wordt, worden de prijzen gefactureerd die gelden op het moment van de levering. Voor ingevoerde goederen zijn onze opgegeven prijzen vaste prijzen. Gezien de huidige omstandigheden behouden wij ons het recht voor op het moment zelfs de bestelling te behandelen, te aanvaarden of te weigeren. Verpakking: tenzij er speciale afspraken gemaakt worden, worden de kisten en verpakkingen niet teruggenomen.

5. Betaling

Iedere bestelling wordt uitgevoerd tegen betaling. Onze facturen dienen netto en contant betaald te worden. Als een factuur of handelswissel of een deel hiervan niet betaald wordt, kunnen het debetsaldo van de rekening of de aanvaarde en niet vervallen handelswissels ingevorderd worden. Bij onze facturen komt van rechtswege en vanaf de vervaldag intrest ten belope van het wettelijke voorziene bedrag + 2% per jaar. De indiening van wissels zorgt niet voor schuldvernieuwing, de discontokosten zijn voor rekening van de klant. Voor betalingen op langere termijn is het schriftelijk akkoord van onze firma vereist.

6. Toeslag

As de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, wordt onverminderd voornoemde intresten het bedrag van de factuur dat nog verschuldigd is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 87 euro ter vergoeding van de schade berokkend door de koper. Wel behoudt de schuldenaar zijn eventuele recht om uitstel van betaling te vragen onder de voorwaarden voorzien in artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Aansprakelijkheid

Als de geleverde handelswaar een materiaal- of fabricatiefout vertoont, dient de koper dit per aangetekend schrijven aan de verkoper te melden binnen een termijn van maximum tien dagen nadat hij het gebrek vastgesteld heeft of het redelijkerwijze vastgesteld zou moeten hebben.
Als het gemelde gebrek bewezen is, beperkt de waarborg van de verkoper zich steeds tot de vervanging van de gebreken vertonende handelswaar binnen een normale termijn, rekening houdend met de beschikbaarheden. De koper ziet hierbij onherroepelijk af van ieder ander verzoek om schadevergoeding.

8. Het in-gebreke-blijven - Aanwijzingen van insolvabiliteit

Als een bedrag op de voorziene vervaldatum niet betaald wordt, is iedere ons nog verschuldigde betaling invorderbaar, zonder dat hiervoor enige formaliteit vereist is.
Dit geldt ook in geval van overlijden of onbekwaamheid van de koper, inbeslagname te zijnen laste, het te koop zetten van zijn handelszaak, borgstelling, de aanvraag van een concordaat, vereffening of faillissement.

9. Overdracht van eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat de handelswaar die de verkoper hem levert pas zijn eigendom wordt na de volledige betaling van de factuur hiervan.

10. Geschillen en bevoegdheden

In geval van een geschil blijft de handelswaar onder de bescherming van de koper, die moet zorgen voor een gepaste bewaring en opslag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd om te oordelen over iedere betwisting. Als een geschil tot de materiële bevoegdheid behoort van een vrederechter kan het alleen voorgelegd worden aan de vrederechter van het derde Brusselse kanton.

11. Briefwisseling

Iedere briefwisseling met het bedrijf is pas geldig als deze gericht wordt aan de maatschappelijke zetel van het bedrijf:
La Casa Que Canta SPRLU
Lenniksebaan, 1309
1602 Vlezenbeek
Tel. : 0475.21.51.28
Dexia : 068-2479912-37
TVA : BE 0891.292.418